<  Tagasi testi.me lehele

Kasutus- ja privaatsustingimused

SYNLAB Eesti OÜ (registrikood: 11107913, aadress  Veerenni tn 53a, 10138 Tallinn, e-post synlab@synlab.ee)  (edaspidi „SYNLAB Eesti“ või „meie“) haldab mobiilirakendust TESTI (edaspidi: „Testi rakendus“) ja sellega seotud veebilehte www.testi.me ning selle alam-domeene, mille kaudu pakume koroonaviiruse määramise testide tulemuste vaatamise ja nende põhjal sertifikaadi koostamise teenust (edaspidi: „Testi veebileht“). Selguse huvides, Testi rakendus ja Testi veebileht moodustavad kokku „Testi“.

Testi pakub turvalise virtuaalse keskkonna, mille kaudu on võimalik tellida SARS-CoV-2 testimist SYNLABis ning näha enda koroonaviiruse SARS-CoV-2 tulemusi, kui proovimaterjal on antud SYNLABi koroonatestimise punktides, verevõtukohtades, SYNLABiga seotud testimispunktides või SYNLABi klientidest meditsiiniasutuste kaudu, luua PDF sertifikaat testitulemuse põhjal ning Kasutaja enda soovi korral jagada või näidata tulemust kolmandale isikule, näiteks tööandjale või reisikorraldajale.

Käesolev kasutus- ja privaatsustingimuste dokument („Tingimused“) kirjeldab Testi kasutamise tingimusi ning seda, kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid seoses Testi kasutamisega. Testi esmasel kasutamisel nõustute Te käesolevate kasutus- ja privaatsustingimustega.

SYNLAB Eesti võib Tingimusi aeg-ajalt muuta, millisel juhul teavitame Testi rakendusse sisse logimisel uuenenud Tingimustest ja palume Testi kasutamiseks Tingimustega nõustuda. Kehtivad Tingimused on alati avaldatud Testi veebilehel.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi Tingimuste kohta või selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Klienditugi“ toodud kontaktandmete kaudu.

  1. MÕISTED
„IKÜM“Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.  
„kehtiv õigus“Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad andmete töötlemise lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast andmete töötlemise lepingu sõlmimist, ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.  
„andmesubjekt“  Füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.  
„töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.  
„vastutav töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Testi vastutav töötleja on SYNLAB Eesti.
„Kasutaja“Isik, kes kasutab Testi rakendust käesolevate Tingimuste alusel.
„Kasutaja esindatav“
või „esindatav“
Isik, kelle eest ja nimel Kasutaja kasutab Testit käesolevate Tingimuste alusel (Kasutaja alaealine laps või mõni teine hooldatav, kelle suhtes on Kasutajal hooldusõigus).

2. TESTI KASUTAMINE

2.1. Testi rakenduse kasutamiseks peab Kasutaja Testi rakendusse sisse logima, kasutades Mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga autentimist ning nõustuma käesoleva Testi kasutus- ja privaatsustingimustega.
2.2. Testi rakendust on võimalik kasutada Kasutaja enda nimel ja Kasutaja esindatavate nimel. Kui Kasutaja kasutab Testi rakendust esindatava rollis (s.o. isiku(te) eest, kelle suhtes on määratud hooldusõigus), siis kinnitab Kasutaja kasutustingimustega nõustumisel, et tal on esindatava esindamiseks täielik esindusõigus, esindusõigust ei ole kohtu poolt, lapsevanemate kokkuleppel või muul viisil piiratud. Kasutaja vastutab esindusõiguse kehtivuse eest ning mõistab, et täieliku esindusõiguse puudumisel on Testi kasutamine esindatava nimel õigusvastane.
2.3. Palume tähele panna, et õigustamata päringute tegemise vältimiseks, saab Testi rakenduse esindatava rollis Testit kasutada üksnes siis, kui rahvastikuregistris on Kasutajal esindatava suhtes määratud täielik hooldusõigus. SYNLAB Eesti kontrollib esindusõigust Kasutaja päringu alusel 1 kord aastas. Kui Kasutaja esindusõigust on pärast päringu tegemist muudetud ja Kasutajal ei ole enam õigust esindatava tervisega seotud küsimuste üle otsustamiseks (sh tehtud testitulemuste nägemiseks) kohustub Kasutaja Testit enam mitte esindatava eest kasutama ning vastutab lubamatute andmete vaatamise eest ja mõistab, et see on õigusvastane.
2.4. Kui Kasutajal on esindatava suhtes määratud osaline hooldusõigus, kuid sellegipoolest on Kasutajal õigus esindatava tervisega seotud küsimuste üle otsustamiseks (sh testi tulemuse nägemiseks), siis palume esindatava eest koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise tulemuse nägemiseks pöörduda SYNLAB Eesti poole tingimuste all toodud kontaktandmetel ja esitada hooldusõiguse olemasolu tõendavad dokumendid.
2.5. Palume tähele panna, et kuna Testi rakendus teeb päringuid rahvastikuregistri andmebaasi intervalliga 1 kord aastas, siis teatud juhtudel ei pruugi Testi rakendus rahvastikuregistri päringu kaudu leida kõiki seoseid (näiteks väikelaste puhul, kelle sünd on registreeritud rahvastikuregistris pärast päringu tegemist). Kui Testi rakendus ei kuva kõiki seoseid või kui avastate kuvatavates seostes mõne vea, palume võtta SYNLAB Eestiga ühendust allpool toodud kontaktidel.

3. TESTIMISE TELLIMINE JA AEGADE BRONEERIMINE

3.1. Testi rakendus võimaldab Kasutajal tellida koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testimist ja broneerida aja testimise jaoks SYNLAB Eesti testimispunktides iseendale ja/või teistele isikutele. Korraga saab testimise tellida kuni 10-le inimesele.
3.2. Testimist saab tellida ka nende isikute jaoks, kes ei ole Kasutaja esindatavad ning kelle osas ei ole Kasutajal esindusõigust. Sellisel juhul ei näe Kasutaja testimise tulemusi ning tulemused tehakse kättesaadavaks ainult isikule endale ja tema seaduslikele esindajatele (vt allolev peatükk tulemuste vaatamise kohta).
3.3. Testimise tellimiseks ja testimise jaoks aja broneerimiseks peab Kasutaja Testi rakenduses sisestama nende isikute andmed, kellele test tellitakse. Testi rakendus saadab enne valitud testimise aega broneeringu meeldetuletuse lühisõnumiga Kasutaja e-postiaadressile ja lühisõnumiga mobiiltelefoninumbrile, kui Kasutaja on selleks soovi avaldanud.
3.4. Pärast testimise aja valimist saab valitud aega veel muuta ja tühistada, kuid mitte hiljem kui 12 tundi enne valitud aja saabumist. Testimise aega saab muuta Testi rakenduses oma kasutajakonto vahendusel. Testimise ajast saab loobuda ka helistades SYNLAB Eesti telefoninumbril 17123 (arvestades klienditoe infoliini tööaegu) hiljemalt 14 päeva jooksul pärast teenuse eest tasumist, kuid mitte hiljem kui 12 tundi enne kokkulepitud aja saabumist.

4. TULEMUSTE VAATAMINE JA SERTIFIKAADI LOOMINE

4.1. Testi rakenduse võimaldab Kasutajal vaadata koroonaviiruse SARS-CoV-2 testide tulemusi, kui testimine on tehtud SYNLAB Eesti juures või SYNLAB Eestiga seotud teenuseosutaja juures ning koostada tulemuse põhjal sertifikaadi. Sertifikaat tõendab koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tulemust ja tähendab kinnitust testi tulemuse kohta.
4.2. Testi tulemusi saab vaadata ainult iseenda kohta või enda esindatavate kohta, kui esindusõiguse olemasolu kinnitab rahvastikuregistri päring. Esindatava nimel Testi rakenduse kasutamiseks, peab Kasutaja kinnitama Testi rakenduses, et soovib teha päringu rahvastikuregistrisse hooldusõiguse kontrollimiseks pärast mida saab Kasutaja valida Testi rakenduse kaudu esindatava rolli. Esindusõiguse olemasolu kontrollimiseks on Testi rakendus liidestatud Siseministeeriumi hallatava rahvastikuregistriga, kuhu Kasutaja taotlusel tehakse päring.
4.3. SARS-CoV-2 testi tulemuse vaatamiseks ja sertifikaadi genereerimiseks peab Kasutaja Testi rakenduses sisestama enda (või esindatava, kui Kasutaja kasutab Testit esindatava rollis) andmed ning sertifikaadi loomiseks ka reisimisel kasutatava isikut tõendava dokumendi numbri. Pärast seda kuvatakse Kasutajale Testi rakenduses tema (või tema esindatava) koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tulemus.
4.4. Pärast sertifikaadi genereerimist saab Kasutaja omal soovil enda või esindatava tulemust jagada PDF põhjal, mis luuakse Kasutaja konto alla Testi rakenduses. Tulemuse jagamisel tuleb arvestada Tingimuste peatükis 8 tooduga.
4.5. Testi rakenduse kaudu saab Kasutaja jagada enda või esindatava sertifikaati ka rakenduses kuvatud unikaalse QR koodi abil. QR kood loob suunava lingi, mis suunab SYNLAB Eesti serveris olevale lehele, mille kaudu kuvatakse Kasutaja SARS-CoV-2 testi tulemuse. Tulemuse jagamisel tuleb arvestada Tingimuste peatükis 8 tooduga.
4.6. Kasutaja kohustub sertifikaadil olevaid andmeid mitte muutma. Kasutaja on teadlik, et sertifikaadil oleva info muutmine on käsitletav dokumendi võltsimisena, mis on karistusseadustiku alusel karistatav kuritegu sõltumata sellest, kas võltsingut jõuti kasutada või mitte.

5. TASU JA MAKSMINE

5.1. Testi rakenduse kasutamine, tellitud testide tulemuste vaatamine ja rakenduse kaudu sertifikaatide kuvamine on eraisikutele tasuta.
5.2. Testi rakenduse kaudu testimise tellimine ja testimise jaoks aja broneerimine on tasuline. Kasutaja kohustub maksma SYNLAB Eestile tellitud testimiste eest tasu SYNLAB Eesti hinnakirja alusel, mis on kättesaadav SYNLAB Eesti veebilehel. Testimise hinnad on avaldatud ka Testi rakenduses.
5.3. Testimise eest on võimalik tasuda Testi rakenduses pangalingi kaudu või krediitkaardiga.
5.4. Kui Kasutaja tühistab tellimuse kooskõlas peatükis 3 toodud tähtaegadega, tagastatakse Kasutajale tasutu viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates SYNLAB Eesti teavitamisest tühistamise soovist.

6. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

6.1. Testi rakendus töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:

Töödeldavad isikuandmed ja töötlemistoimingudIsikuandmete töötlemise eesmärkIsikuandmete töötlemise õiguslik alus
Eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, mobiiltelefoni number, e-postiaadressKonto loomine Testi rakenduse kasutamiseks.IKÜM artikkel 6.1.b. ja teenuse osutamine andmesubjektile. 
Kasutaja või esindatava eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, valitud testimise aeg ja koht, dokumendi number sertifikaadi tegemiseksTervishoiuteenuse osutamiseks vajalike sammude astumine seoses koroonaviiruse SARS-CoV-2 testimise aja tellimise ja broneerimisegaIKÜM artikkel 6.1.b.  ja artikkel 9.2.h. tervishoiuteenuse osutamine andmesubjektile. 
Eesnimi, perekonnanimi, isikukood, mobiiltelefoni number, e-postiaadress, isikut tõendava dokumendi number, elukoha riik, koroonaviiruse SARS-CoV-2 proovi andmise aeg ja testi tulemusTervishoiuteenuse osutamine seoses koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi tegemisega ja testi tulemuse kuvamisega Rakenduse kaudu.IKÜM artikkel 6.1.b. ja artikkel 9.2.h. tervishoiuteenuse osutamine andmesubjektile.
Kasutaja eesnimi, perekonnanimi, isikukood ning Kasutaja esindatava eesnimi, perekonnanimi, isikukood ning Kasutaja ja Kasutaja esindatava vahelise sugulussideme olemasolu ja esindusõiguse kehtivuse kontroll rahvastikuregistri päringu kauduRahvastikuregistri päring sugulussideme kontrollimiseks, et võimaldada Testi rakenduse kasutamist Kasutajale tema alaealise lapse eest (Kasutaja esindatav).IKÜM artikkel 6.1.b. ja teenuse osutamine andmesubjektile ja IKÜM artikkel 6.1.f õigustatud huvi.
Tellimusega seotud makseandmed tellimuse eest tasumiseks pangalingi või krediitkaardi kauduKaardil oleva numbri jada neli viimast numbrit, kaardi aegumise tähtaega, maksja ees- ja perekonnanime, kaardi väljastanud riiki, kaardi väljastanud panga info, kliendi konto nr.IKÜM artikkel 6.1.b. ja teenuse osutamine andmesubjektile

7. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

7.1. SYNLAB Eesti ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.
7.2. Testi rakenduses säilitatakse isikuandmeid järgmiselt:
7.2.1. Testi rakenduses konto loomiseks kogutud andmeid (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, mobiiltelefoninumber, e-postiaadress) säilitatakse seni kuni Te Testi rakendust kasutate või SYNLAB Eesti õigustatud huvi alusel IKÜM artikkel 6.1.f. alusel kuni 3 aasta jooksul pärast seda kui Te olete Rakenduse kustutanud või kui Te pole Rakendusse sisse loginud;
7.2.2. Testi rakenduses loodud sertifikaate ja SARS-CoV-2 testi tulemusi säilitatakse Testi rakenduses kuni 12 kuud proovivõtmisest SYNLAB Eesti poolt;
7.2.3. Testi rakenduse vahendusel kontrollitud hooldusõiguse andmeid, mis on saadud rahvastikuregistri andmebaasist säilitatakse 1 aasta ajast, kui olete päringu teinud.
7.3. Muudel juhtudel lähtub SYNLAB Eesti andmete säilitamisel kehtivast õigusest ning oleme rakendanud järgmiseid säilitamistähtaegasid:
7.3.1. proovimaterjale säilitame üldreeglina kuni 3 päeva või juhindudes laboriteenuse kvaliteedinõuetest;
7.3.2. kui olete tellinud tasulise koroonatestimise, millega seoses oleme väljastanud Teile arve, siis oleme raamatupidamisseaduse alusel kohustatud arveid ja muid raamatupidamislikke dokumente säilitama 7 aastat; raamatupidamislikud dokumendid ei sisalda terviseandmeid ega teavet selle kohta, kas koroonatestimise tulemus oli positiivne või negatiivne;
7.3.3. lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt võlaõigusseaduses sätestatud tervishoiuteenuste osutamisel kohalduvast aegumistähtajast.
7.4. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust allpool jaotises „Klienditugi“ toodud kontaktandmete kaudu.

8. MIDA ARVESTADA RAKENDUSE KASUTAMISEL JA ANDMETE JAGAMISEL?

8.1. Testi rakenduse kasutamisel tuleb arvestada järgnevat:
8.1.1. SYNLAB Eesti kinnitab, et rakendab vajalikke meetmeid SARS-CoV-2 testide tulemuste kvaliteedi tagamiseks. SYNLAB Eesti teeb kõik mõistlikud pingutused tagamaks, et tulemused on täpsed ja tõepärased. Vaatamata SYNLAB Eesti pingutustele, ei ole võimalik välistada täies ulatuses ohtu, et SARS-CoV-2 testide raames SYNLAB Eesti poolt Kasutajale Kasutaja (või esindatava) terviseseisundi kohta antav teave ei ole täpne või tõepärane. Testi andmed ei anna kinnitust, et Kasutaja või esindatav ei ole nakatunud mõnda teise (viirus)haigusesse;
8.1.2. Testi rakenduse kaudu kuvatavad koroonaviiruse SARS-CoV-2 testi andmed näitavad, milline oli testi tulemus testi tegemise ajal, aga mitte hiljem ega varem;
8.1.3. SARS-CoV-2 testi rakenduse kaudu kuvatav tulemus „negatiivne“ ei garanteeri, et Kasutaja või esindatav on terve, nt, et Kasutaja või esindatav ei ole haigestunud koroonaviirusesse SARS-CoV-2 pärast testimist;
8.1.4. SYNLAB Eesti ei taga, et Testi veebileht ja Testi rakendus on alati katkematult töökorras ja toimiv; Testi veebilehe ja Rakenduse kasutamine võib olla takistatud või häiritud näiteks hooldustööde, ülekoormuse või muude ootamatute rikete tõttu, samuti ka siis kui Kasutaja seadme (nt telefoni) toimivus on häiritud või Internetiühenduse häirete korral;
8.1.5. SYNLAB Eesti arendab Testi rakendust pidevalt edasi, et tagada Kasutajatele paremat kasutajakogemust ja funktsionaalsusi, kuid me ei anna kinnitusi, et kõik Kasutustingimustes kirjeldatud funktsionaalsused on alati töökorras;
8.1.6. Kui Kasutaja soovib kasutada Testi rakendust seoses reisimisega, peab kasutaja arvestama, et SYNLAB Eestil puudub kontroll reisimise sihtriigis kehtivate liikumispiirangute või riiki sisenemise reeglite üle. SYNLAB Eesti ei vastuta kui Testi rakenduse kaudu kuvatavat sertifikaati ei tunnustata reisimise sihtriigis või kui Testi rakendus ei tööta reisimise sihtriigis. SYNLAB Eesti ei kohustu eeltooduga seoses hüvitama mistahes kulusid ega kahju, näiteks kui Kasutaja ei saa reisimise sihtriiki siseneda, sest Testi rakenduse kaudu kuvatavat sertifikaati ei arvestata või Testi rakendus ei tööta. Testi rakenduse kasutamisel vabastab Kasutaja SYNLAB Eesti kogu vastutusest, mis võib tekkida seoses sellega, kui Kasutaja suhtes kohaldatakse mistahes keelde või piiranguid, sh liikumispiiranguid või reisimise piiranguid. Kasutaja mõistab, et SYNLAB Eestil ei ole võimalik tagada, et Testi rakendus on alati töökorras ning et Testi rakenduse kaudu kuvatavat tulemust arvestatakse kolmandate isikute ja riikide poolt ning Testi rakenduse kasutamisel arvestab Kasutaja kirjeldatud riskiga;
8.1.7. Kasutaja vastutab Testi rakenduse kasutamisel vajaliku andmeside tagamise eest ning kannab kõik andmeside kasutamisega kaasnevad kulud. Seejuures mõistab Kasutaja, et andmeside kulud välisriigis võivad olla kõrgemad kui Eestis.
8.2. Testi rakenduse kaudu andmete jagamisel tuleb arvestada järgnevat:
8.2.1. Testi rakenduse kaudu loodud sertifikaadi näitamisel kolmandatele isikutele, sh Testi rakenduse kaudu kuvatava QR koodi esitamisel kolmandatele isikutele, avaldab Kasutaja enda isikuandmeid.
8.2.2. Kasutaja mõistab ja nõustub, et enda isikuandmete jagamisel kolmandate isikutega võidakse teha tema suhtes otsuseid, sh reisimisega seotud negatiivseid otsuseid.
8.2.3. Kasutaja mõistab ja nõustub, et SYNLAB Eestil puudub kontroll Kasutaja isikuandmete töötlemise üle kolmandate isikute poolt, kellega Kasutaja Testi rakenduse kaudu kuvatud isikuandmeid jagab. SYNLAB Eesti ei kohustu eeltooduga seoses hüvitama mistahes kulusid ega kahju kui sellised kolmandad isikud töötlevad Kasutaja isikuandmeid õigusvastaselt. Isikuandmete jagamisel kohustub Kasutaja arvestama kaasneda võivate riskidega.
8.2.4. Kasutaja mõistab ja nõustub, et kui ta jagab enda isikuandmeid kolmandate isikutega riigis väljaspool Euroopa Liitu, siis ei pruugi sellises riigis olla tagatud andmekaitse Euroopa Liiduga samaväärsel tasemel. Kasutaja mõistab ja nõustub, et SYNLAB Eestil puudub kontroll Kasutaja isikuandmete töötlemise üle sellistes kolmandates riikides ning SYNLAB Eesti ei saa tagada, et isikuandmete jagamisel austatakse Kasutaja andmesubjekti õigusi. SYNLAB Eesti ei kohustu eeltooduga seoses hüvitama mistahes kulusid ega kahju ning isikuandmete jagamisel väljaspool Euroopa Liitu kohustub Kasutaja arvestama kaasneda võivate riskidega.

8.3. Kasutaja nõustub, et enda mobiiltelefoninumbri avaldamisel saadab SYNLAB Eesti talle lühisõnumiga mobiiltelefoninumbrile küsimustiku teenuse kvaliteedi hindamiseks ja tagasiside saamiseks. Kui te ei soovi küsimustikku saada, siis palume sellest loobumiseks kirjutada klienditugi@synlab.ee

9. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED

9.1. SYNLAB Eesti tagab andmesubjektidele isikuandmete töötlemisel nende õigused kehtiva õiguse alusel. Igal andmesubjektil on eelkõige järgmised õigused:
9.1.1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas isikuandmete vastutaval töötlejal on Teie kohta isikuandmeid või mitte, ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid vastutav töötleja kohta töötleb;
9.1.2. õigus isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
9.1.3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada isikuandmete vastutavale töötlejale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta;
9.1.4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist, kui isikuandmete säilitamiseks ei ole kehtivat õiguslikku alust; Testi rakenduses loodud kasutajakonto kustutamiseks palume saata vabas vormis digiallkirjastatud avalduse andmekaitse@synlab.ee;
9.1.5. õigus piirata töötlemist: Teil on õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui isikuandmete vastutav töötleja ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
9.1.6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus isikuandmete vastutavale töötlejale antud nõusolek tagasi võtta;
9.1.7. õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada isikuandmete vastutavalt töötlejalt kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus isikuandmeid, mida Te olete isikuandmete vastutavale töötlejale esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku alusel, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja edastaks need andmed kolmandale isikule.
9.1.8. õigus esitada kaebus: Kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee, www.aki.ee) või kohtu poole.
9.2. Käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või isikuandmete vastutava töötleja kohustused, sh SYNLAB Eesti, mõne teise isikuandmete vastutava töötleja ja/või avaliku testimise organisatsiooniks oleva tervishoiuteenuse osutaja juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi. Näiteks sätestab kehtiv õigus SYNLAB Eestile ja tervishoiuteenuse osutajale kohustuse edastada koroonaviiruse testimise tulemused isikustatud kujul Terviseametile.
9.3. Kasutaja mõistab ja nõustub, et SYNLAB Eesti ei saa tagada käesolevas peatükis loetletud andmesubjekti õiguseid seoses Kasutaja isikuandmete töötlemisega kolmandate isikute poolt, kellega Kasutaja on enda isikuandmeid Testi rakenduse kasutamisega seoses jaganud. Isikuandmete jagamisel arvestab Kasutaja punktis 5.2. kirjeldatud riskidega.
9.4. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun meiega ühendust allpool jaotises „Klienditugi“ toodud kontaktandmete kaudu.

10. KÜPSISTE KASUTAMINE

10.1. Testi rakendus ja veebileht kasutavad küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.
10.2. Testi rakendus ja veebileht kasutavad järgmist tüüpi küpsiseid:
10.2.1. Sessiooniküpsised: sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord Testi veebilehte kasutades ja kustutatakse pärast veebibrauseri sulgemist. Ajutised küpsised on vajalikud Testi veebilehe funktsionaalsuste toimimise jaoks.
10.2.1.1. Kolmandate osapoolte küpsised: Testi veebilehe parema toimimise ja parema pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics). Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
10.3. Täpsemalt kasutab Testi veebileht järgmiseid küpsiseid:

Küpsis       
_ga  Kasutatakse kasutajate eristamiseks. Google Analytics2 aastat.Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
__gidKasutatakse kasutajate eristamiseks. Google Analytics24 tundi.Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
__ga_<container-id> Kasutatakse seansi oleku säilitamiseks (Google Analytics)2 aastat.Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
__fbpSelle küpsise määrab Facebook.
Funktsionaalsus: säilitada ja jälgida päringuid üle veebilehe.
3 kuud.Turundus/jälgimine
viewed_cookie_policy, CookieLawInfoConsent, cookielawinfo-checkbox-necessary, cookielawinfo-checkbox-non-necessarytesti.me küpsised1 aasta.Küpsiste tingimustega nõustumise vorm.

10.4. Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et Testi veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt allaboutcookies.org.

11. ISIKUANDMETE TURVALISUS

11.1. Isikuandmete vastutav töötleja kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
11.2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab SYNLAB Eesti isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.

12. KLIENDITUGI, KONTAKT JA KÜSIMUSED

12.1. Tingimustega seotud küsimustega või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral, sh isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust SYNLAB Eestiga telefoni, e-posti või posti teel.

SYNLAB Eesti kontaktandmed on:

Aadress: Veerenni tn 53a, 10138 Tallinn
Telefon: 17123
Üldine e-postsynlab@synlab.ee
Andmekaitsespetsialistandmekaitse@synlab.ee
Mobiilirakenduse kasutajatugiklienditugi@synlab.ee

Koroonaviirusest, testimisest jm infoliinide kontaktid on leitavad SIIT.