<  Tagasi testi.me lehele

Kasutus- ja privaatsustingimused

SYNLAB Eesti OÜ (registrikood: 11107913, aadress  Veerenni tn 53a, 11313 Tallinn, e-post andmekaitse@synlab.ee)  (edaspidi „SYNLAB Eesti“ või „meie“) haldab mobiilirakendust TESTI (edaspidi: „Testi rakendus“) ja sellega seotud veebilehte www.testi.me ning selle alam-domeene, mille kaudu pakume koroonaviiruse määramise testide tulemuste vaatamise ja nende põhjal sertifikaadi koostamise teenust (edaspidi: „Testi veebileht“). Selguse huvides, Testi rakendus ja Testi veebileht moodustavad kokku „Testi“.

Testi pakub turvalise virtuaalse keskkonna, mille kaudu on võimalik näha enda koroonaviiruse SARS-CoV-2 tulemusi, kui proovimaterjal on antud SYNLABi verevõtukohtades või laborites või SYNLABiga seotud testimispunktide kaudu, luua PDF sertifikaat testitulemuse põhjal ning kasutaja enda soovi korral jagada või näidata tulemust mõnele teisele kolmandale isikule, näiteks tööandjale või reisikorraldajale.

Käesolev kasutus- ja privaatsustingimuste dokument („Tingimused“) kirjeldab Testi kasutamise tingimusi ning seda, kuidas töödeldakse Teie isikuandmeid seoses Testi kasutamisega. Testi kasutamiseks peate Te Tingimustega nõustuma.

Kui Teil tekib täpsustavaid küsimusi Tingimuste kohta või selle kohta, kuidas me Teie isikuandmeid töötleme või kui Te soovite esitada meile Teie isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks taotlusi, võtke meiega ühendust allpool jaotises „Klienditugi“ toodud kontaktandmete kaudu. 

SYNLAB Eesti võib käesolevaid Tingimusi aeg-ajalt muuta. Ajakohased Tingimused on avaldatud Testi veebilehel.

 1. MÕISTED
„IKÜM“Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).
„isikuandmed“Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.  
„kehtiv õigus“Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, IKÜM-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad andmete töötlemise lepingu ajal või hakkavad kehtima pärast andmete töötlemise lepingu sõlmimist, ja tervishoiuteenuste osutamist reguleerivad õigusaktid.  
„andmesubjekt“  Füüsiline isik, kelle isikuandmeid töödeldakse.  
„töötlemine“Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.  
„vastutav töötleja“Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Testi vastutav töötleja on SYNLAB Eesti.
„Kasutaja“Isik, kes kasutab Testi rakendust käesolevate Tingimuste alusel.
 1. TESTI KASUTAMINE
  1. Testi rakenduse kasutamiseks peab Kasutaja Testi rakendusse sisse logima, kasutades Mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga autentimist ning nõustuma käesoleva Testi kasutus- ja privaatsustingimustega.
  2. Testi rakenduse kaudu saab Kasutaja vaadata koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testide tulemusi, kui testimine on tehtud SYNLAB Eesti juures või SYNLAB Eestiga seotud teenuseosutaja juures ning koostada tulemuse põhjal sertifikaadi. Sertifikaat tähendab koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi tulemust.
  3. SARS-CoV-2 määramise testi tulemuse vaatamiseks ja sertifikaadi genereerimiseks peab Kasutaja logima sisse Testi rakendusse, sisestama enda telefoninumbri ja elukohariigi ning sertifikaadi loomiseks ka reisimisel kasutatava isikut tõendava dokumendi numbri. Pärast seda kuvatakse kasutajale tema PCR (inglise keeles: real- time polymerase chain reaction) meetodil analüüsitud koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi tulemus, mis sisaldab järgmiseid andmeid:
   1. koroonaviiruse SARS-CoV-2 ninaneelu proovi andmise aeg;
   2. koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi tulemus (positiivne/negatiivne/piiripealne);
  1. Pärast sertifikaadi genereerimist saab Kasutaja omal soovil tulemust jagada PDF põhjal, mis luuakse Kasutaja konto alla Testi rakenduses.
  2. Testi rakenduse kasutamine on eraisikutele tasuta.
 2. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
  1. Testi rakendus töötleb Teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja õiguslikel alustel:
Töödeldavad isikuandmed ja töötlemistoimingudIsikuandmete töötlemise eesmärkIsikuandmete töötlemise õiguslik alus
Eesnimi, perekonnanimi, isikukood või sünniaeg, mobiiltelefoni number, e-postiaadressKonto loomine Testi rakenduse kasutamiseks.IKÜM artikkel 6.1.b. ja teenuse osutamine andmesubjektile. 
Eesnimi, perekonnanimi, isikukood, mobiiltelefoni number, e-postiaadress, isikut tõendava dokumendi number, elukoha riik, koroonaviiruse SARS-CoV-2 proovi andmise aeg ja laboripoolne testi tulemus (positiivne/negatiivne/piiripealne), koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi tegemise aegTervishoiuteenuse osutamine seoses koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi tegemisega ja testi tulemuse kuvamisega Rakenduse kaudu.IKÜM artikkel 6.1.b.  ja artikkel 9.2.h. tervishoiuteenuse osutamine andmesubjektile. 
 1. ISIKUANDMETE SÄILITAMINE
  1. SYNLAB Eesti ei säilita isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt isikuandmete töötlemise eesmärgist või kehtiva õiguse alusel vajalik.
  2. Testi rakenduses säilitatakse isikuandmeid järgmiselt:
   1. Testi rakenduses konto loomiseks kogutud andmeid (eesnimi, perekonnanimi, isikukood, mobiiltelefoninumber, e-postiaadress) säilitatakse seni kuni Te Testi rakendust kasutate või SYNLAB Eesti õigustatud huvi alusel IKÜM artikkel 6.1.f. alusel kuni 3 aasta jooksul pärast seda kui Te olete Rakenduse kustutanud või kui Te pole Rakendusse sisse loginud;
   2. Testi rakenduses loodud sertifikaate ja SARS-CoV-2 määramise testi tulemusi säilitatakse Testi rakenduses kuni 12 kuud proovivõtmisest SYNLAB Eesti poolt.
  3. Muudel juhtudel lähtub SYNLAB Eesti andmete säilitamisel kehtivast õigusest ning oleme rakendanud järgmiseid säilitamistähtaegasid:
   1. proovimaterjale säilitame üldreeglina kuni 3 päeva või juhindudes laboriteenuse kvaliteedinõuetest;
   2. kui olete tellinud tasulise koroonatestimise, millega seoses oleme väljastanud teile arve, siis oleme raamatupidamisseaduse alusel kohustatud arveid ja muid raamatupidamislikke dokumente säilitama 7 aastat; raamatupidamislikud dokumendid ei sisalda terviseandmeid ega teavet selle kohta, kas koroonatestimise tulemus oli positiivne või negatiivne;
   3. lepingu sõlmimisega seotud isikuandmeid, mille pikem säilitamistähtaeg ei tulene kehtivast õigusest, säilitame üldreegli kohaselt seni, kuni neid on vaja lepingu täitmisega seoses lepingu kehtivuse jooksul või kuni 5 aasta jooksul pärast lepingu lõppemist tulenevalt võlaõigusseaduses sätestatud tervishoiuteenuste osutamisel kohalduvast aegumistähtajast.
  4. Kui soovite saada detailsemat teavet Teiega seotud isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, võtke palun meiega ühendust all toodud jaotises „Klienditugi“ toodud kontaktandmete kaudu.
 2. MIDA ARVESTADA RAKENDUSE KASUTAMISEL JA ANDMETE JAGAMISEL?
  1. Testi rakenduse kasutamisel tuleb arvestada järgnevat:
   1. Testi rakenduse kaudu kuvatavad koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi andmed ei pruugi alati olla täpsed ning testi andmed ei anna kinnitust, et Kasutaja ei ole nakatunud mõnda teise (viirus)haigusesse;
   2. Testi rakenduse kaudu kuvatavad koroonaviiruse SARS-CoV-2 määramise testi andmed näitavad, milline oli testi tulemus testi tegemise ajal, aga mitte hiljem ega varem;
   3. Testi rakenduse kaudu kuvatav tulemus „negatiivne“ ei garanteeri, et Kasutaja on terve, nt, et Kasutaja ei ole haigestunud koroonaviirusesse SARS-CoV-2 pärast testimist.
 3. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
  1. SYNLAB Eesti tagab andmesubjektidele nende õigused kehtiva õiguse alusel. Igal andmesubjektil on eelkõige järgmised õigused:
   1. juurdepääsuõigus: Teil on õigus igal ajal küsida, kas isikuandmete vastutaval töötlejal on Teie kohta isikuandmeid või mitte, ning saada teavet selle kohta, milliseid isikuandmeid vastutav töötleja kohta töötleb;
   2. õigus isikuandmete parandamisele: Teil on õigus taotleda vastutavalt töötlejalt oma isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;
   3. õigus vastuväidete esitamisele: Teil on õigus esitada isikuandmete vastutavale töötlejale vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta;
   4. õigus nõuda isikuandmete kustutamist: Teil on õigus taotleda isikuandmete kustutamist;
   5. õigus piirata töötlemist: Teil on õigus nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja piiraks Teie isikuandmete töötlemist, näiteks kui isikuandmete vastutav töötleja ei vaja Teie isikuandmeid enam töötlemise eesmärkidel või kui Te olete esitanud isikuandmete töötlemise suhtes vastuväite;
   6. õigus võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui isikuandmete töötlemine põhineb Teie antud nõusolekul, on Teil igal ajal õigus isikuandmete vastutavale töötlejale antud nõusolek tagasi võtta;
   7. õigus andmete ülekantavusele: Teil on õigus saada isikuandmete vastutavalt töötlejalt kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus isikuandmeid, mida Te olete isikuandmete vastutavale töötlejale esitanud ning mida töödeldakse Teie nõusoleku alusel, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et isikuandmete vastutav töötleja edastaks need andmed kolmandale isikule.
   8. õigus esitada kaebus: Kui Te leiate, et Teie isikuandmete töötlemisel on rikutud Teie õigusi, on Teil õigus pöörduda nõude või kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni (Tatari 39, Tallinn 10134, info@aki.ee, www.aki.ee) või kohtu poole.
  2. Käesolevas peatükis loetletud õigused seoses isikuandmete töötlemisega ei ole täielikud õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või isikuandmete vastutava töötleja kohustused, sh SYNLAB Eesti, mõne teise isikuandmete vastutava töötleja ja/või avaliku testimise organisatsiooniks oleva tervishoiuteenuse osutaja juriidilised kohustused piirata andmesubjekti õigusi. Näiteks sätestab kehtiv õigus SYNLAB Eestile ja tervishoiuteenuse osutajale kohustuse edastada koroonaviiruse testimise tulemused isikustatud kujul Terviseametile.
  3. Isikuandmete töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun meiega ühendust allpool jaotises „Klienditugi“ toodud kontaktandmete kaudu.
 4. KÜPSISTE KASUTAMINE
  1. Testi veebileht kasutab küpsiseid. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse jälgimiseks või tuvastamiseks.
  2. Testi veebileht kasutab järgmist tüüpi küpsiseid:
  3. Sessiooniküpsised: sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised – kasutatakse iga kord Testi veebilehte kasutades ja kustutatakse pärast veebibrauseri sulgemist. Ajutised küpsised on vajalikud Testi veebilehe funktsionaalsuste toimimise jaoks.
  4. Kolmandate osapoolte küpsised: Testi veebilehe parema toimimise ja parema pakkumise ja statistika kogumise eesmärgil kasutame kolmandate osapoolte küpsiseid (Google Analytics). Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/.
  5. Täpsemalt kasutab Testi veebileht järgmiseid küpsiseid:

   Küpsis
   PHPSESSID Seda küpsist kasutab PHP-rakendus. Küpsist kasutatakse kasutaja unikaalse seansi ID salvestamiseks ja tuvastamiseks veebisaidil kasutaja seansi haldamiseks. Küpsis on seansiküpsised ja kustutatakse, kui kõik brauseriaknad on suletud. Kuni brauseri sulgemiseni. Vajalik
   __utma Selle küpsise määrab Google Analytics ja seda kasutatakse kasutajate ja seansside eristamiseks. Küpsis luuakse, kui JavaScripti teek käivitub ja olemasolevaid __utma küpsiseid pole. Küpsist värskendatakse iga kord, kui andmed Google Analyticsile saadetakse. 2 aastat. Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
   __utmc Küpsise määrab Google Analytics ja see kustutatakse, kui kasutaja brauseri sulgeb. Ga.js ei kasuta küpsist. Küpsist kasutatakse koostalitlusvõime lubamiseks urchin.js-ga, mis on Google’i analüütika vanem versioon ja mida kasutatakse koos küpsisega __utmb uute seansside / külastuste määramiseks. Kuni brauseri sulgemiseni. Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
   __utmz Selle küpsise määrab Google’i analüüs ja seda kasutatakse liikluse allika või kampaania salvestamiseks, mille kaudu külastaja teie saidile jõudis. 6 kuud. Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
   __utmt Küpsise määrab Google Analytics ja seda kasutatakse päringu kiiruse piiramiseks. 10 minutit. Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
   __utmb Küpsise määrab Google Analytics. Küpsist kasutatakse uute seansside / külastuste määramiseks. Küpsis luuakse, kui JavaScripti teek käivitub ja olemasolevaid __utma küpsiseid pole. Küpsist värskendatakse iga kord, kui andmed Google Analyticsile saadetakse. 30 minutit. Analüütika veebilehe kasutamise hindamiseks.
  6. Teil on õigus oma veebibrauseri sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul palun arvestage, et Testi veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt allaboutcookies.org.
 5. ISIKUANDMETE TURVALISUS
  1. Isikuandmete vastutav töötleja kohustub tagama isikuandmete töötlemise turvalisuse eesmärgiga kaitsta isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.
  2. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, samuti töötlemisest tulenevaid füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi ähvardavaid erineva tõenäosuse ja suurusega ohte, rakendab SYNLAB Eesti isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid isikuandmete turvalisuse tagamiseks.
 6. KLIENDITUGI, KONTAKT JA KÜSIMUSED
  1. Tingimustega seotud küsimustega või Teie isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste korral, sh isikuandmete töötlemisega seotud taotluste esitamiseks võtke palun ühendust SYNLAB Eestiga telefoni, e-posti või posti teel.

SYNLAB Eesti kontaktandmed on:

Aadress: Veerenni tn 53a, 11313 Tallinn
Telefon: 17123
Üldine e-postsynlab@synlab.ee
Andmekaitsespetsialistandmekaitse@synlab.ee
Mobiilirakenduse kasutajatugitesti.me@synlab.ee

Koroonaviirusest, testimisest jm infoliinide kontaktid on leitavad SIIT.